Stanovy Cat Planet z.s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek Cat Planet z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo spolku je Tomáše Procházky 415/9, 664 91 Ivančice.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem osob, které spojuje společný zájem o kočky ušlechtilé (s rodokmenem) a/nebo kočky domácí (bez rodokmenu).

Čl. 3
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 1. Popularizace chovu ušlechtilých koček a pořádání akcí s tím spojených.

 2. Vedení plemenné knihy koček a vydávání průkazů původu pro chovatele ušlechtilých koček.

 3. Vedení registru koček a vydávání registračních průkazů pro majitele domácích koček.

 4. Osvěta pro širokou veřejnost ve věcech vhodné a dostatečné péče o kočky, ochrany jejich zdraví a vytváření vhodných životních podmínek.

 5. Sdílení informací, zkušeností a rad nejen mezi členy spolku, ale i širokou veřejností.

 6. Aktivity v oblasti ochrany zvířat proti týrání a v péči o opuštěná zvířata.

 7. Popularizace disciplíny „kočičí agility“ a pořádání akcí s tím spojených.

 8. Vytváření podmínek pro odborný růst svých členů.

Čl. 4
Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická i právnická osoba. Fyzické osoby mladší 15 let mohou být členy jen se souhlasem zákonného zástupce.

 2. Členství vzniká podáním přihlášky ve stanoveném rozsahu informací a uhrazením členského příspěvku. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

 3. Člen spolku má právo zejména:

a) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,

b) účastnit se akcí pořádaných spolkem,

c) být informován o dění ve spolku a o jeho hospodaření,

d) aktivně se podílet na činnosti spolku.

 1. Člen spolku je povinen zejména:

a) dodržovat stanovy,

b) řídit se vnitřními metodikami, předpisy, vyhláškami a řády,

c) dbát na dobré jméno spolku,

d) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

 1. Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušení členských povinností a dále pokud člen ani po výzvě neuhradí členské příspěvky, nebo správní poplatky.

Čl. 5
Orgány spolku

 1. Statutárním orgánem spolku je prezident, který je i jeho nejvyšším orgánem. Prezident spolku zastupuje spolek navenek, podepisuje příslušné dokumenty.

 2. Prezident dle uvážení může jmenovat viceprezidenta, který až do odvolání prezidentem má stejnou působnost jako on sám.

 3. Není-li prezident a viceprezident s to vykonávat působnost po dobu delší než tři měsíce, může alespoň polovina členů spolku svolat shromáždění všech členů spolku; na shromáždění přechází působnost nejvyššího orgánu spolku.

Čl. 6
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 2. Zdrojem příjmů jsou zejména členské příspěvky, správní poplatky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění, sponzorské dary a poskytování reklamního prostoru na spolkem spravovaných webových stránkách.

 3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku 3.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 2. Stanovy byly schváleny shodou zakladatelů na obsahu stanov dne 1.4.2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.